BLOGG - Beredskapsplan del 2

2019-06-07

Vem ansvarar vid en uppkommen kris i bostadrättsföreningen?

När krisen väl är ett faktum är det viktigt att bostadsrättsföreningen har en krishanteringsplan och en krisgrupp redo för att snabbt agera vid akut kris.

Krisgrupp

Det ligger i själva begreppet kris att det inte hör till den dagliga verksamheten, situationen ställer krav på ett snabbt och professionellt handlande i en situation då de vanliga beslutsvägarna inte fungerar normalt.  För att hantera krisen snabbt, effektivt och samordnat är det viktigt att det finns en krisgrupp bestående av olika funktioner och med tydliga ansvarsområden. Ha en bra krisplan redo där ni gemensamt har gjort en analys av vilka kriser som kan drabba bostadsrättsföreningen och hur ni kan förebygga dem.

 Ansvarsområden inom krisgruppen kan vara t.ex.

  • Samordnare: Leder och organiserar arbetet i gruppen.
  • Informationsansvarig: Sammanställer fortlöpande rapport om händelseförloppet och ansvarar för att skriftligen informera styrelsen och berörda myndigheter samt bostadsrättsinnehavarna.
  • Administratör: Ansvarar för aktuella telefonlistor och e-postadresser över involverade personer samt säkerställer att gruppens materiel och resurser finns tillgängliga.

 Namn, telefonnummer och e-postadresser till krisgruppen skall alltid finnas lätttillgängliga på exempelvis föreningens hemsida samt på anslagstavlor i varje trapphus. Var och en i krisgruppen ska kunna kontaktas när en kris inträffar.

 

Krisgruppen uppgift

Krisgruppens uppgift är att analysera den uppkomna situationen och behoven, både de akuta och de mer långsiktiga, samt att kartlägga vilka som är direkt berörda och vilka som är indirekt och perifert berörda av krisen.

Vid en krissituation ska den i krisgruppen som tar emot informationen informera sig om:

  • Vem som ringer.
  • Vad som hänt.
  • När och var det hände.
  • Hur många och vilka antas vara drabbade.
  • Hur de drabbade kan nås.
  • Har kontakt med t.ex. ambulans, brandförsvar eller polis tagits.

Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för att samordnaren i gruppen och styrelseordförande blir informerade. Krisgruppen aktiveras genom att den som är utsedd till krisgruppens samordnare kallar till en inledande genomgång av läget och där beslut om om vilka åtgärder som ska vidtagas. Vid detta möte bör alla funktioner i krisgruppen vara representerade.

 

 

Pierre Gunnarsson

Projektledning

Svensk Brandskyddsplanering AB

 

 

BEREDSKAPSPLAN DEL 3

Krishantering

Kommer inom kort

 

 

  • Kategorier ›››

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi delar med oss av tips, kunskap, lagar & regler, pågående projekt och annat intressant. Vårt nyhetsbrev skickas ut några gånger om året.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Telefon: 070-722 86 60. E-post: info@brandskyddsplanering.se

Telefon: 070-722 86 60.

E-post: info@brandskyddsplanering.se