För att en fastighet ska bli säker att bo i krävs ofta ett flertal olika insatser. Vi erbjuder ett stort urval av tjänster, högkvalitativa produkter och utbildningar för att kunna hjälpa er som fastighetsägare oavsett var i processen ni befinner er.

 

 

brandskyddsinventering

För att ta tag i fastighetens brandskydd och veta vilka insatser som krävs är det bra att börja med att inventera vilka brister som finns för att därefter ta ställning till hur och i vilken ordning man ska åtgärda dessa.

Vi kallar detta för brandskyddsinventering och det innebär att vi först sätter oss in i de aktuella förutsättningarna för bostadsrättsföreningen. Vi går sedan igenom de allmänna utrymmena i fastigheten tillsammans med en eller flera styrelsemedlemmar för att fastställa dess nuvarande status och sammanställer resultatet i en rapport med bilddokumentation som sedan presenteras inför styrelsen.

Eventuella åtgärdsförslag redovisas i prioriteringsordning samt en offert på åtgärder från oss så att styrelsen får en uppfattning om vilka kostnader det handlar om. Vill styrelsen sedan ha hjälp med planeringen av åtgärderna så hjälper vi gärna till med det.

Lägenheterna är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar och omfattas inte av brandskyddsinventeringen.

 

Vanliga brister i brandcellsgränser

Efter att man dragit el eller VS-rör i fastigheten så måste dessa brandtätas för att brandgaser inte ska kunna sprida sig mellan angränsande brandceller. Brandgaser är giftiga och oftast mycket heta och kan starta en brand i intilliggande utrymmen.

systematiskt brandskyddsarbete

"Systematiskt Brandskyddsarbete" är det bästa sättet att ta kontroll över allt som har med brandskydd och utrymning att göra. Ordning och reda på organisatoriska frågor, regler, brandskyddsmaterial, ansvarsfördelning och dokumentation.

Vi på Svensk Brandskyddsplanering har många års erfarenhet av "Systematiskt Brandskyddsarbete" och vågar påstå att vi har ett av de mest lättanvända pärmsystemet på marknaden anpassat för bostadsrättsföreningar. Men pärm och dokument är bara instrument som underlättar hanteringen. Det viktigaste är att man blivit utbildad så att man förstår meningen med "SBA" och hela tiden arbetar efter de regler och mål som man satt upp.

 

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor är beslutad av riksdagen. Den trädde i kraft 1 januari 2004 och ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen. Den nya lagen betonar ännu mer den enskildes och anläggningsägares/nyttjares ansvar för brandskyddet i den egna fastigheten. Detta kräver att man på ett metodiskt sätt skapar ordning och reda kring de frågor som innefattar brandskydd, utrymning och andra risker d v s Systematiskt Brandskyddsarbete.

Lagen om skydd mot olyckor är tydlig. ALLA arbetsplatser och fastighetsägare skall bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete. För att ett effektivt brandskyddsarbete ska kunna bedrivas är det av yttersta vikt att ägare och innehavare (de som äger, förvaltar en fastighet eller driver verksamhet) har kunskap om sitt brandskydd samt att detta är väl dokumenterat.

Fastighetsägare och nyttjanderättshavare har också en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket även finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

 

Skriftlig Redogörelse

I vissa fall är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skyldiga att regelbundet skicka in en skriftlig redogörelse för sitt Systematiska Brandskyddsarbete till kommunen. Kriterierna för detta finner du i denna länk.

Service och underhåll

Vi utför alla sorters service och underhåll och tecknar även serviceavtal om så önskas för att bostadsrättsföreningen skall slippa hålla reda på när det är dags för service.

Årlig service av fasta installationer och brandskyddsmaterial ska utföras av utbildad serviceman. Exempel på sådant som omfattas av årlig service är: rökluckor, brandsläckare, brandposter, nödljusarmaturer med mera.

Egenkontroller enligt "SBA" kan utföras av bostadsrättsföreningen själva och innebär t. ex. kontroll att trapphus och utrymningsvägar är fria från hindrande och brännbara föremål, att branddörrar stängs automatiskt och att brandcellsgränserna är intakta. Detta utförs och dokumenteras enligt de protokoll som uppförts i det "Systematiska Brandskyddsarbetet".

utbildning

Bostadsrättsföreningar som beställt vårt "Systematiska Brandskyddsarbete" utbildas så att de har kunskap i hur man arbetar med den dokumentation som levererats, tills de känner sig trygga i utförandet.

Vid behov kan vi även erbjuda utbildningar inom brandskydd och utrymning och/eller praktiska brandövningar. Kontakta oss för närmare information.

brandtätning

Vi utför professionell brandtätning i väggar och bjälklag. Alla i företaget har utbildats i brandtätning eftersom det är den vanligaste bristen som vi hittar i fastigheter. De flesta av oss har många års erfarenhet och vi har tidigare utfört brandtätningsarbeten åt större entreprenörer som Skanska och Einar Mattsson vid nybyggnation.

Efter avslutat arbete ser vi naturligtvis till att föreningen får intyg på utfört arbete samt all tillhörande dokumentation.

brandredskap

Vi tillhandahåller alla sorters brandredskap såsom brandsläckare, brandfiltar, brandvarnare mm. Vi monterar även dörrstängare och brandposter vid behov.

Behöver era rökluckor bytas ut? Vi ordnar det.

utrymningsskyltar

För att underlätta en utrymning vid brand bör utrymningsvägar vara väl utmärkta med varselskyltar. I en nöd- och utrymningssituation är det lätt att bli stressad, tappa orienteringen och i värsta fall gripas av panik. Klara och tydliga utrymningsskyltar minskar risken för förvirring och panik, och spar dyrbar tid.

En grundregel är att i utrymningsvägar där det inte finns tillräckligt med dagsljusinsläpp skall det finnas vägledande nödljusbelysning alternativt efterlysande skyltar som visar väg ut om belysningen är tillräcklig för att ladda upp dessa.

Nödbelysning är dessutom ett krav i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi delar med oss av tips, kunskap, lagar & regler, pågående projekt och annat intressant. Vårt nyhetsbrev skickas ut några gånger om året.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Telefon: 070-722 86 60. E-post: info@brandskyddsplanering.se

Telefon: 070-722 86 60.

E-post: info@brandskyddsplanering.se